चिली

More: सांतियागो , सॅन पेड्रो दे अटाकामा , विना डेल मार , इस्टर बेट , वलपॅरिएओ , एरिका , प्वेर्टो नतालस , पुत्र , रॉबिन्सन क्रूसो बेट , कॅलामा , तेमूको , प्वेर्नो मॉनट , चिली-चीको , प्वेर्टो वारस , पििक्लेममु , कुरीको