पनामा

More: पनामा सिटी , पोर्टोबेलो , बोकेते , अपूर्णविराम , लास टॅलास , डेव्हिड , बाल्बोआ , लास पर्लस , Pedasi , पेनोनोम , लास लाजस , बोकास डेल टोरो